پروژه سوم

مکان پروژه: صیاد شیرازی

سبک کار: کلاسیک

کار اجرا شده: روکش چوب بلوط کانادایی