پروژه جناب آقای شهپری اپل استور هاشمیه

پروژه ششم کلاسیک تمام چوب

جناب آقای بدیع آشپزخانه،نئوکلاسیک طوسی

جناب آقای مومن زاده آشپزخانه، نئوکلاسیک سفید

پروژه سوم کلاسیک روکش چوب

پروژه جناب آقای تقی زاده آشپزخانه مدرن، هایگلاس

پروژه جناب آقای یوسف نیا آشپزخانه کلاسیک، تمام چوب راش