منشور حقوق مشتریان

جلب رضایت مشتری سرمایه اصلی ماست

 

 -مشتری حق دارد که سئوال کند تا جواب شفاف و قانع کننده دریافت نماید.  

 -مشتری حق دارد که بداند چه محصولی در شرکت و با چه مشخصه هایی در دسترس دارد. 

 -مشتری حق دارد که بداند چه نوع خدماتی و با چه ویژگی ها و شرایطی دریافت می نماید. 

 -مشتری حق دارد که بداند چه نوع خدماتی و با چه ویژگی ها و شرایطی دریافت می نماید.

 -مشتری حق دارد که نیازهاي نهان او و روش هاي برآورده ساختن آن توسط شرکت را بداند.

 -مشتری حق دارد که بداند به چه دلیل و وجوه تمایزي محصول ما را انتخاب نماید. 

 -مشتری حق دارد که بهترین را براساس دانسته ها و سلیقه خود انتخاب نماید. 

 -مشتری حق دارد که در کوتاه ترین زمان ممکن به خدمات پیش ، درحین و پس از فروش سازمان دسترسی نماید. 

 -مشتری حق دارد که دانسته هاي خود را بطور منطقی از سازمان طلب نموده و دریافت نماید. 

 -مشتری بهترین داور ما بین تعهدات و اعمال ما می باشد.