پروژه جناب آقای یوسف نیا

مکان پروژه: گلمکان

سبک کار: کلاسیک

کار اجرا شده: تمام چوب راش و قاب وسط درب ها روکش ریشه درخت گردو آمریکایی