پروژه جناب آقای تقی زاده

مکان پروژه: فلسطین

سبک کار: مدرن

کار اجرا شده: هایگلاس ترک مات