پروژه جناب آقای موسوی زاده

مکان پروژه: بلوار معلم

سبک کار: کلاسیک

کار اجرا شده: روکش چوب بلوط کانادایی