پروژه جناب آقای سرشته

مکان پروژه: بلوار سجاد (میلاد)

سبک کار: کلاسیک

کار اجرا شده: تمام چوب راش و قاب وسط درب ها روکش ریشه درخت گردو آمریکایی