پروژه جناب آقای لاجوردی کلاسیک روکش چوب

پروژه جناب آقای طیرانی کلاسیک روکش چوب

پروژه جناب آقای حسین پور کلاسیک روکش چوب

پروژه جناب آقای سرشته آشپزخانه،کلاسیک تمام چوب

پروژه جناب آقای بدیع آشپزخانه،نئوکلاسیک(پوششی)

جناب آقای مومن زاده آشپزخانه، نئوکلاسیک سفید

پروژه جناب آقای موسوی زاده آشپزخانه،کلاسیک روکش چوب

پروژه جناب آقای تقی زاده آشپزخانه، مدرن هایگلاس

پروژه جناب آقای یوسف نیا آشپزخانه، کلاسیک تمام چوب راش